The Ismailia
and
Spion Kop
Parade


Ismailia Parade Gallipoli Garden

Spion Kop Whitehead Gardens


Photos by Ken Simpson